Az Adatkezelési Tájékoztató célja Telek Anita egyéni vállalkozó (1044 Budapest, Ipari park utca 9..; Nyilvántartási szám: 50311604; adószám: 74925902-2-41), mint adatkezelő által kezelt, kapcsolatfelvétellel, marketing célú megkeresésekkel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, munkavállalónak nem minősülő külső természetes személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl. szerződő fél) az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.

A honeyfashion.hu tájékoztatója, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján készült.

 

1. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: Telek Anita egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 50311604; Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Adószáma: 74925902-2-41

Székhelye: 1044 Budapesgt, Ipari park utca 9.

Telephelye: 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós utca 1.

Elérhetőségei:

e-mail: info@honeyfashion.hu

Telefon: +36 20 945 9669

 

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK (Rendelet, 4. cikk)

A rendelet alkalmazásában:

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

 

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

  

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

3.1 AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK (MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK, KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, KÖZÖSSÉGI OLDAL, INTERNETES KERESŐ HASZNÁLATA)

 

3.1.1 Az adatkezelés célja:

Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, potenciális ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel. A honeyfashion.hu által nyújtott szolgáltatásokról, online-értékesítésről, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezett rendezvényekről, kereskedelmi bemutatókról tájékoztatás, megkeresések küldése postai úton, telefonon, elektronikus levelezés vagy közösségi média kampány útján. Továbbá a honeyfashion.hu által működtetett weboldalon, Facebook közösségi oldalon, valamint csoportban található tartalmak közzététele, az ezeken szereplő, valamint ezeket elérő, megtekintő személyekhez kapcsolódó adatkezelés.

 

3.1.2 Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

3.1.3 A kezelt személyes adatok köre:

Cég esetén: partnerkód, cégnév, székhely címe, levelezési cím, logó, cégjegyzésre jogosult neve, cég adószáma, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe.

Magánszemély esetén: partnerkód, név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, email cím, képmás, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe.

A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

3.1.4 Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 8 évig, amennyiben az adatkezelővel későbbiekben szerződéses kapcsolatba kerül az érintett.

 

3.2 SZERZŐDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

 

3.2.1 Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális szerződő felekkel történő szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon az adatkezelő tudomására jutott külső természetes személyek adatainak a kezelése:

 • a szerződések megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális szerződő felekkel történő szerződéskötés céljából,
 • a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződések teljesítése céljából,
 • a szerződések teljesítését követően a szerződő felekkel történő elszámolás biztosítása céljából,
 • a szerződő felekkel történő kapcsolattartás céljából.

 

3.2.2 Az adatkezelés jogalapja:

 • A Rendelet 6. cikk b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását törvényi előírások teszik kötelezővé.

 

3.2.3 A kezelt személyes adatok köre: 

 • érintett neve,
 • magánszemély, egyéni vállalkozó esetén: lakcím, székhely, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, fizetési adatok, online-profil adatok
 • érintett által képviselt vagy azon szerződő fél megnevezése, amellyel fennálló üzleti kapcsolat kapcsán a személyes adat az adatkezelő tudomására jut;
 • kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, levelezési cím stb.);
 • azon személyes adatok, amelyek az adatkezelő potenciális, vagy szerződött partnerével fennálló üzleti kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben jutnak az adatkezelő tudomására: adóazonosító jel, adószám, bankszámlaszám

 A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

 

3.2.4 Adatkezelés időtartama:

Az érintettek személyes adatait, az adatkezelő a szerződés teljesítésének évét követő 8 évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli.

 

3.3 AZ ADATKEZELŐ VAGY HARMADIK FÉL JOGOS ÉRDEKÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉSEK (TELEPHELY KAMERÁS MEGFIGYELÉSE ÉS AZ ADATKEZELŐ ÜZLETI ÉRDEKÉBŐL GYŰJTÖTT ADATOK)

 

3.3.1 Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő tevékenysége során a 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós utca 1. szám alatt elhelyezkedő, bemutatótermet, kis- és nagykereskedelmi egységet, online csomag feladó-átvevő pontot üzemeltet, a megrendelők, vásárlók felé történő elszámolás szabályszerűsége miatt tudomást szerez természetes személyek adatairól.

 

3.3.2 Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pontja az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

3.3.3 A kezelt személyes adatok köre:

A bemutatóterem területére lépő, ott tartózkodó természetes személyek, adatkezelő által rögzített, a vásárlás, illetve csomag feladás-átvétel érintettjeinek adatai, szükség esetén minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyvek tartalma.

 

3.3.4 Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, az adatkezelő a számviteli bizonylatok őrzésével megegyező ideig, 8 évig, majd ezt követő megsemmisítésig tárolja ezeket az adatokat. Az adatkezelő üzleti érdekében tudomására jutott, de szerződés teljesítése után már nem releváns információkat, a teljesítés után haladéktalanul törli, megsemmisíti.

 

4. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK

 

4.1 Adatkezelő:

Adatkezelőn azon gazdasági társaság értendő, akivel fennálló üzleti kapcsolat, szerződés teljesítésével összefüggésben az adott érintett személyes adatainak kezelése történik.

 

Telek Anita egyéni vállalkozó
honeyfashion.hu

levelezési cím: 6050 Lajosmizse, Gábor Áron utca 7.

e-mail cím:  info@honeyfashion.hu;

honlap: http://www.honeyfashion.hu

Közös adatkezelő: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozhatják meg a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását.

 

4.2 Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozón az az érintett által ismert azon adatfeldolgozó értendő, aki az érintett adatainak kezelésével összefüggő szerződés alapján adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozókról az adatkezelő nyilvántartást vezet, amely a jelen tájékoztató mellékletét képezi.

 

4.3 Adatok megismerésére jogosultak:

Az Adatkezelő részéről az Adatkezelő egyéni vállalkozó, az érintettel kapcsolatba hozható szerződés teljesítésében az Adatkezelő részéről közreműködő személyek, illetve törvényi vagy szerződéses kötelezettségből adódó adattovábbítás címzettjei.

Az adattovábbítás címzettjeiről az adatkezelő nyilvántartást vezet, mely az adatkezelő honlapján folyamatosan elérhető.

 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők az adatkezelések során megőrzik: 

 1. a bizalmasságot: megvédik az adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédik az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja.

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

6.1 Jogérvényesítés a Rendelet alapján

A Rendelet 15. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A Rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

6.2 A jogérvényesítés módja

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

 

6.3 Jogorvoslat

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Honlap:

http://www.naih.hu

 

 

Az adatkezelő alkalmazásában:

Lajosmizse, 2019. március 1.

Az adatkezelési tájékoztató letölthető pdf formátumban
a linkre kattintva » Adatkezelési tájékoztató